آدرس: همدان ، دانشگاه بوعلی سینا ، سازمان مرکزی ، اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


تلفن مستقیم: 38380902 - 081

تلفن سازمان مرکزی : 10 - 38381601 - 081

 داخلی دفتر: 360 و 456