ارائه تسهیلات آموزشی با توجه به درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

1- مراجعه دانشجو به ستاد شاهد و ایثارگر و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات آموزشی

2- تکمیل فرم درخواست استفاده از تسهیلات آموزشی توسط دانشجو و ارائه آن به ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه

3- بررسی مشخصات تحصیلی درخواست دانشجوتوسط  کار شناس ستاد

4- ارسال فرم مربوطه به معاون آموزشی دانشگاه جهت امضاء و طرح در کمیسیون یا شورای آموزشی

5- ارائه نظر کمیسیون و تایید و امضاء معاون آموزشی ، مدیر کل آموزشی و مدیرستاد شاهد و ایثارگر