فرایند طرح استاد مشاور

 

1- انتخاب یک استاد از هر گروه آموزشی جهت مشاوره با دانشجو توسط ستاد شاهد

2- کسب توافق استاد در صورت قبولی مشاوره توسط ستاد شاهد

3- ارسال لیست دانشجویان مربوطه به گروه به همراه کارنامه  ترمی دانشجو توسط ستاد شاهد

4- دریافت مشاوره تحصیلی و آموزشی دانشجواز طرف ستاد شاهد

آیین نامه طرح استاد مشاور