رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


شعبان محمدی
- رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن :


داخلی :