فرایند تشکیل پرونده دانشجویان در ستاد شاهد و ایثارگر

 

1- مراجعه دانشجویان به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان همدان جهت دریافت معرفی نامه در صورت عدم دسترسی به کارت ایثارگری یا ارائه کارت ایثارگری

2- مراجعه دانشجو به ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه جهت تشکیل پرونده

3- ارائه مدارک زیر به ستاد شاهد:

دو قطعه عکس دانشجو - کپی شناسنامه دو عدد - کپی کارت ملی دو عدد - کپی کارت ایثارگری دو عدد یا کپی از معرفی نامه دوعدد - ارائه شماره حساب بانک تجارت دانشگاه

4- تکمیل فرمهای ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر