فرایند درخواست برگزاری کلاسهای تقویتی

 

1- مراجعه دانشجویان به ستاد شاهد و درخواست تشکیل کلاس تقویتی با تکمیل فرم درخواست کلاس تقویتی                                                                   

2- هماهنگی لازم با استاد مربوطه جهت کسب موافقت استاد جهت تشکیل کلاس و تعیین روزهای برگزاری کلاس تقویتی

3- تهیه لیست دانشجویان کلاس تقویتی درس جهت حضورو غیاب دانشجویان

4- تایید و امضاء نامه درخواست برگزاری کلاس تقویتی توسط مدیر ستاد شاهد

5- ارسال درخواست کلاس تقویتی تقویتی به استاد مربوطه