فرایند راهنمایی و مشاوره تحصیلی

 

1- تهیه لیست مشکلات آموزشی دانشجویان براساس کارنامه تحصیلی دانشجویان توسط کارشناس مشاوره ستاد شاهد

2- ارائه مشاوره و راهنمایی پیرامون مشکلات آموزشی دانشجویان توسط کارشناس مربوطه